ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހެލްތް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

8 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވާ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
8 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President Meets with Stakeholders Regarding Plans to Phase Out Smoking in the Maldives
08 November 2020, Press Release