ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލެއްވުން

7 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President observes preparatory work to develop local transportation services in Male’
07 November 2020, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
7 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު