ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސްގެ އިސްވެރިންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

4 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު