ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އީޕީއެސް ހަނދާން މަޖައްލާ ނެރެދެއްވުމާއި އީޕީއެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

1 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދަރިންނަކީ ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިފައިވާ ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
1 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Providing Quality Education for our Youth is Vital - Vice President
01 November 2020, Press Release