ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރެއްވުން

28 އޮކްޓޫބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

US Secretary of State pays a courtesy call on the President
28 October 2020, Press Release
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރައްވައިފި
28 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު