ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުން

22 އޮކްޓޫބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމަށް އަޙްމަދު ނަސީމް ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
22 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
President appoints Ahmed Naseem as the Minister of Health
22 October 2020, Press Release