ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ގަގަން ކުލިނިކްގައި މެންޓަލް ހެލްތު ޚިދުމަތް ރަސްމީގޮތުން ފައްޓަވައިދެއްވުން

20 އޮކްޓޫބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ގަގަން ކުލިނިކުގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President Inaugurates Mental Health Services by NDA at Gagan Clinic
20 October 2020, Press Release