ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

18 އޮކްޓޫބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President participates in National Day flag hoisting ceremony
18 October 2020, Press Release
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙުތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
18 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު