ފޮޓޯ އަލްބަމް

މާލެސިޓީގެ ކުނިމެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެއްވުން

7 އޮކްޓޫބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާލެ ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއިއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
7 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President holds Discussions on Improving Municipal Waste Management in Malé City
07 October 2020, Press Release