ފޮޓޯ އަލްބަމް

އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ސޮއިކުރެއްވުން

6 ސެޕްޓެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮއިކުރައްވައިފި
6 ސެޕްޓެންބަރު 2020, ޚަބަރު
President Signs Books of Condolence Opened in Memory of the late Former Parliament Member, Hussain Mohamed
06 September 2020, Press Release