ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުން

31 އޮގަސްޓް 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New High Commissioner of Bangladesh to the Maldives presents Credentials
31 August 2020, Press Release
ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
31 އޮގަސްޓް 2020, ޚަބަރު