ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުން

31 އޮގަސްޓް 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New High Commissioner of Pakistan to the Maldives presents Credentials
31 August 2020, Press Release
ޕާކިސްތާނުގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
31 އޮގަސްޓް 2020, ޚަބަރު