ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތިލަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

8 އޮގަސްޓް 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ތިލަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ކުނިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫއު ބައްލަވާލައްވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2020, ޚަބަރު
Vice President visits Thilafushi, inquires about Greater Malé Waste-to-Energy Project
08 August 2020, Press Release