ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރެއްވުން

6 އޮގަސްޓް 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރގެ މަޤާމަށް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
6 އޮގަސްޓް 2020, ޚަބަރު
President Appoints Dr Abdulla Mausoom as Minister of Tourism
06 August 2020, Press Release