ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ" އިން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް

23 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އަރުވައިފި
23 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
Corruption and Asset Recovery Commission Submits Preliminary Report to President
23 July 2020, Press Release