ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯރސް އޮން ރެސިލިއަންސް ބިލްޑިންގ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ" އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

22 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދު އާރާސްތު ކުރުމަށް މެދު ރާސްތާގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި މެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
President meets with National Recovery Taskforce to discuss measures to reinvigorate the economy
22 July 2020, Press Release