ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 21/07/2020

21 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
21 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
Cabinet Deliberates on Current COVID-19 Situation
21 July 2020, Press Release