ފޮޓޯ އަލްބަމް

އ.ދ.އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ބައްދަލުކުރައްވާ، އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅަށް "ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް" ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އެރުވުން

18 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އ.ދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ، "ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް" ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަތްޕުޅަށް އަރުވައިފި
18 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
Vice President Presented with Dhivehi Translation of ‘The Nelson Mandela Rules’ by the UN Resident Coordinator
18 July 2020, Press Release