ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ޚިދުމަތްތައް އަމާޒުކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި މެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
14 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
President Meets with Ministry of Foreign Affairs to Discuss Foreign Policy Priorities
14 July 2020, Press Release