ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޯވިޑް-19 ގެ މިހާރު ޙާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުން

9 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތަށް ދިން ލުއިތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
The President Meets with Stakeholders Regarding the Outcomes of the Gradual Easing of Temporary Restrictive Measures
09 July 2020, Press Release