ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

5 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންނަށް މެދުވެރިވާ ދަތި އުނދަގޫ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި، ދިވެހި ދައުލަތާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުގައި، އެންމެ ފުރަތަމަ ތެދުވާ ބަޔަކީ ދިވެހި ސިފައިން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
The role of MNDF officers in the national COVID-19 response has been monumental – President
05 July 2020, Press Release