ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

5 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ދިވެހި ފުލުހުން އަދާކުރީ، އަދި މިހާރުވެސް އަދާކުރަމުން އަންނަނީ، ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
'The country acknowledges and appreciates the vital role of the Maldives Police Service in the fight against COVID-19' - President
05 July 2020, Press Release