ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 30/06/2020

30 ޖޫން 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަލުން އެކުލަވާލެއްވުމާއި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކެބިނެޓް ވަރކިންގ ސެޝަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވައިފި
30 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
Cabinet Discusses Changes to 2020 National Budget. Reviews Mid-Term Budget for 2021
30 June 2020, Press Release