ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެން.އީ.އޯ.ސީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

29 ޖޫން 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Country Will Move to a New Phase in July in the Fight Against COVID-19 - President
29 June 2020, Press Release
ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޯވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އައު މަރުޙަލާއަކަށް ބަދަލުކުރާނަން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
29 ޖޫން 2020, ޚަބަރު