ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު ޢައްޔަނު ކުރެއްވުން

23 ޖޫން 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
23 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
President Appoints Commissioner General of Customs
23 June 2020, Press Release