ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް، ލ.ކުނަހަންދޫ ހަނދުވަރީގެ އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު އަމީނާ ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

14 ޖޫން 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
14 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
President Appoints New Member to Maldives Broadcasting Commission
14 June 2020, Press Release