ފޮޓޯ އަލްބަމް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބާ އިމާރާތް ތަޅާލުުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާ ލެއްވުމާއި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގެ ލޭބަރކުއާޓަރ ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

12 އޭޕްރިލް 2020