ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއާާާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން

8 އޭޕްރިލް 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President discusses COVID-19 situation with WHO Director General
08 April 2020, Press Release