ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

25 މާރިޗު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
25 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
President Delivers Press Conference Regarding COVID-19
25 March 2020, Press Release