ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 10/03/2020

10 މާރިޗު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން މިހާރު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ޤައުމުގެ މިހާރު ޙާލަތާބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
The Cabinet holds an extensive discussion on the latest updates and measures taken in regards to COVID-19
10 March 2020, Press Release