ފޮޓޯ އަލްބަމް

އ.ދ.ގެ ސްލެޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އޮފް ދަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އޮން ވަޔަލެންސް އަގެއިންސްޓް ޗިލްޑޑްރެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

8 މާރިޗު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އ.ދ. ގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
UN Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children pays courtesy call on First Lady
08 March 2020, Press Release