ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށިތާ 70 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

3 މާރިޗު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކޮށްދިނުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
Administration’s policy is to reduce electricity costs - President
03 March 2020, Press Release