ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރ. އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގަތުން

26 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރ. އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެ ރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު