ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަން" ގެ ނަމުގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
President Solih establishes Presidential Commission to Inquire into Child Rights Violations
20 February 2020, Press Release