ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދ. ރިނބުދޫ "ސަގާފީ މަގު ހުޅުވައިދެއްވައި، ދަރިމައި ޞިއްޙަތާ ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މަރިޔަމް މާ" ކެންޕޭން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

19 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ރިނބުދޫ ސަޤާފީ މަގު ހުޅުވައިދެއްވައި "މަރިޔަންމާ" ކެންޕެއިން ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
19 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
President inaugurates Rinbudhoo 'Cultural Road' and launches 'Mariyam-Maa' Campaign
19 February 2020, Press Release