ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދ. ރިނބުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިދެއްވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President concludes visit to Dhaalu Rinbudhoo
20 February 2020, Press Release