ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤާޟާއީ އަހަރު 2020 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްޠިތާހުކޮށްދެއްވުން

18 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The government will not and has no intention to interfere with the Judiciary- President
18 February 2020, Press Release
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރުގެއާ ބެހި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް، ނުކުރަން އަދި ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްވެސް ނެތް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
18 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު