ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ "ކޮމާންޑަރސް ކޮންފަރެންސް 2020" އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

17 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ސިޔާސަތަކީ، ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
17 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
Protecting and preserving our independence and sovereignty remains our highest priority - President Solih
17 February 2020, Press Release