ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ބީޗް ވޮލީ ޓްރެއިނިނގް ކޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވުން

15 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ބީޗް ވޮލީ ޓްރެއިނިނގް ކޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވައިފި
15 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
President officially opens National Beach Volleyball Team training facility
15 February 2020, Press Release