ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

10 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅިވަރި އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
Vice President discusses sports development with Minister and senior officials of associations
10 February 2020, Press Release