ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރެއްވުން

9 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރގެ މަޤާމަށް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
President appoints Aishath Mohamed Didi as Gender Minister
09 February 2020, Press Release