ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން

3 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު