ފޮޓޯ އަލްބަމް

ލ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވި" ކޮކާކޯލާ ރަންއިން ލާމު 2020" ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

25 ޖަނަވަރީ 2020