ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނޯވޭ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅުއެރުވުން

26 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New Norwegian Ambassador Presents Credentials to President
26 January 2020, Press Release
ނޯވޭގެ އައު ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު