ފޮޓޯ އަލްބަމް

މ. ދިއްގަރުގައި ބާއްވަވާ ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

24 ޖަނަވަރީ 2020