ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 21-01-2020

21 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
Cabinet to stamp down on child abuse with stricter measures and multi-agency collaboration
21 January 2020, Press Release