ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުވެއިތުގެ 2 ސްކޫލަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

20 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުވެއިތަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ސްކޫލަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
Vice President tours two schools in Kuwait
20 January 2020, Press Release