ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

19 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Pakistani Ambassador to the Maldives pays farewell call on President
19 January 2020, Press Release
ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރާތް ކުރައްވައިފި
19 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު