ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނުން، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދިރާސާގެ ޙަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

14 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮތް ވާޖިބެއް -ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
We have a responsibility to safeguard and conserve our oceans for future generations - President
14 January 2020, Press Release