ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ އައު މިސްކިތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވުން

8 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President inaugurates new mosque in Kendhikulhudhoo
08 January 2020, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ "މަސްޖިދުއްރަޙްމަތު" ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު